Statut Udruge

section_bar

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14), Skupština Udruge studenata grada Zagreba, održana 18. prosinca 2015., donijela je: 

STATUT
UDRUGA STUDENATA GRADA ZAGREBA 

 I. OSNOVNE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim se Statutom uređuje naziv Udruge, skraćeni naziv, naziv na stranom jeziku, skraćeni naziv na stranom jeziku; sjedište Udruge; teritorij djelovanja Udruge; zastupanje; znak Udruge i njegov izgled, izgled pečata Udruge; ciljevi Udruge; područja

djelovanja Udruge sukladno ciljevima;  djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge; gospodarske djelatnosti Udruge sukladno zakonu (ako ih Udruga obavlja odnosno planira obavljati); način osiguranja javnosti djelovanja Udruge; uvjeti i način učlanjivanja u Udrugu, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela Udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora Udruge; prestanak postojanja Udruge; imovina Udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom Udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka Udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge i druga pitanja od značaja za Udrugu studenata grada Zagreba. 

Članak 2. 

Naziv udruge glasi: Udruga studenata grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Udruga).

Skraćeni naziv Udruge glasi: USGZ .

Naziv Udruge na engleskom jeziku glasi: Association of Students of City of Zagreb.

Skraćeni naziv Udruge glasi: ASCZ 

Članak 3. 

Sjedište Udruge je u gradu Zagrebu.

Odluku o adresi i promjeni adrese sjedišta Udruge donosi Upravni odbor.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 4. 

Udrugu zastupaju predsjednik i tajnik.

U udruzi će se po potrebi zaposliti programsko, administrativno ili pomoćno osoblje.

Članak 5.

Udruga ima znak. Znak Udruge je okruglog oblika gdje je uz rub oboda navedeno ime udruge „Udruga studenata grada Zagreba“, a u sredini stilizirani oblik licitarskog srca u čijem središtu je stilizirano slovo „ZG“.

Članak 6. 

Udruga ima pečat.

Pečat Udruge je okruglog oblika promjera 30mm gdje je uz rub oboda navedeno ime udruge „Udruga studenata grada Zagreba“, a u sredini stilizirani oblik licitarskog srca u čijem središtu su stilizirana slova „ZG“.

Pečat čuva i ovlašten ga je koristiti predsjednik Udruge, zamjenik predsjednika Udruge, tajnik Udruge i zamjenik tajnika.

Predsjednik i tajnik imaju pravo potpisa na svim upravljačkim, pravnim i financijskim aktima Udruge, a u slučaju njihove spriječenosti zamjenik predsjednika i zamjenik tajnika na temelju njihove pisane punomoći za svaku pojedinu radnju.

 II. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA, CILJANE SKUPINE I DJELATNOSTI UDRUGE

Ciljevi Udruge

Članak 7. 

Ciljevi Udruge su:

– Unapređenje života studenata i mladih

– Promicanje i zaštita ljudskih prava

– Promicanje znanosti i obrazovanja

– Zaštita okoliša

– Promicanje kulture, turizma i sporta

– Pomaganje socijalno ugroženim društvenim skupinama

Područje djelovanja sukladno ciljevima Udruge

Članak 8.

Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima su:

– Gospodarstvo

– Kultura i umjetnost

– Ljudska prava

– Međunarodna suradnja

– Obrazovanje, znanost i istraživanje

– Održivi razvoj

– Zaštita okoliša i prirode

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge 

Članak 9.

Djelatnosti Udruge su:
– organiziranje kulturnih, glazbenih, humanitarnih i drugih manifestacija,

– pomoć studentima u ostvarivanju njihovih prava kroz posredovanje u komunikaciji između studenata i upravnih tijela Sveučilišta i drugih institucija;

– organiziranje okupljanja s ciljem druženja i razmjene iskustva među studentskom populacijom;

– organizacija raznih studentskih aktivnosti (sportskih i kulturnih ) događaja i tribina, sve sa ciljem promicanja kulture, povijesti, turizma i tradicije
– informiranje javnosti o aktivnostima u udruzi i novostima vezanim uz Zagreb,

– njegovanje tradicije i običaja grada Zagreba organiziranjem i sudjelovanjem u susretima i priredbama koje se održavaju u gradu Zagrebu,
– razvijanje programa međunarodne suradnje te uključivanje u rad sa srodnim udrugama i organizacijama.
– jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje u cilju druženja
studenata i realizaciji predviđenih projekata.

U slučaju osnivanja podružnice sve djelatnosti odnose se na grad u kojem je podružnica osnovana.

 III. JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE

Članak 10.

Rad Udruge je javan. Javnost djelovanja Udruge osigurava se:

– izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge,

– javnošću sjednica tijela Udruge, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost,

– izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Udruge,

– korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično),

– javnim priopćavanjem,

– organiziranjem posebnih događanja,

– na druge odgovarajuće načine.

IV. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 11. 

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba koja podnese zahtjev za prijem u članstvo i  prihvaća odredbe Statuta.

Ukoliko je osoba koja traži članstvo u Udruzi mlađa od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Pisani zahtjev podnosi se tajniku Udruge koji odlučuje o prijemu u članstvo.

Članom Udruge postaje se upisom u Registar članova. Pravo na upis u Registar članova Udruge stječe se uplatom članarine u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za prijem u članstvo.

 Članak 12. 

Članovi Udruge mogu biti:

 • aktivni
 • podupirući
 • počasni

Aktivan član Udruge je član:

 • koji uredno plaća članarinu
 • član Udruge je najmanje godinu dana
 • aktivno sudjeluje na projektima koje pokreće i provodi Udruga

Članovi se sami prijavljuju za rad na projektima koje pokreće i provodi Udruga, a raspisuje ih voditelj projekta uz prethodno odobrenje Upravnog odbora.

O statusu aktivnog člana odlučuje Upravni odbor prema izvještaju voditelja projekta.

Voditelj projekta podnosi Upravnom odboru izvještaj o aktivnosti rada člana na projektu.

Podupirući član je svaka fizička ili pravna osoba koja podnese zahtjev za prijem u članstvo i koji mu bude odobren.

Počasni član je svaka fizička ili pravna osoba koja je svojim iznimnim zalaganjem doprinjela razvoju Udruge, a nije podupirući član.

Počasnim članom postaje se na temelju odluke Upravnog odbora.

Počasni članovi ne plaćaju članarinu.

Članak 13.

Udruga vodi popis svojih članova. Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu ili nazivu člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Udruzi, te datumu prestanka članstva u Udruzi.

Popis članova dostupan je na uvid svim članovima Udruge te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Popis članova vodi tajnik Udruge, a u tome mu pomaže njegov zamjenik.

Članak 14.

Prava, obveze i odgovornosti članova Udruge su:

 • aktivno sudjelovati u upravljanju poslovima Udruge
 • iniciranje pokretanja projekata Udruge
 • birati i biti birani u tijela upravljana Udrugom (aktivni i poslovno sposobni članovi)
 • biti informirani o aktivnostima Udruge
 • aktivno sudjelovati u provedbi aktivnosti i nadzoru rada Udruge
 • u obavljanju djelatnosti Udruge poštivati odredbe zakona i ovog Statuta
 • plaćati članarinu

-čuvati ugled i imovinu Udruge

– korektno i etično se ophoditi prema drugim članovima Udruge

Članak 15.

Skupština Udruge određuje godišnji iznos članarine.

Članovi koji ne uplate članarinu za tekuću godinu ne mogu konzumirati članska prava, odnosno ista se nalaze u mirovanju do trenutka uplate.

Članak 16.

Članstvo u Udruzi prestaje:

– prestankom postojanja Udruge

– istupanjem, danom podnošenja potpisane izjave o istupanju iz članstva tajniku Udruge

– isključenjem zbog povrede članskih obveza i odgovornosti

– smrću člana.

– neplaćanjem članarine za tekuću godinu niti nakon upozorenja tajnika s rokom od 30 dana

Članak 17.

Stegovna odgovornost članova

O stegovnoj odgovornosti članova Udruge odlučuje Stegovni sud, čije članove bira Skupština Udruge na pet godina uz mogućnost reizbora. Stegovni sud ima tri člana, koji između sebe biraju predsjednika.

Predsjednik Udruge, zamjenik predsjednika Udruge, tajnik Udruge i zamjenik tajnika Udruge ne mogu biti članovi Stegovnog suda. Stegovni sud odlučuje o stegovnoj odgovornosti članova Udruge zbog počinjenih povreda prava i obveza utvrđenih Statutom.

Članak 18.

Članovi Udruge preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Udruge.

Članovi Udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:

– kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Udruge

– nepoštivanje odredaba Statuta

– nepoštivanje odluka tijela upravljanja Udruge

– neizvršavanje preuzetih obveza

– nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Udruzi

– nesavjesno ili nezakonito raspolaganja imovinom Udruge

– narušavanje ugleda Udruge

Članak 19.

Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Stegovni sud.

Protiv odluke Stegovnog suda član Udruge može u roku od 15 dana od primitka odluke uložiti žalbu Skupštini koja je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe.

Odluka Skupštine donijeta povodom žalbe člana je konačna.

V. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

Članak 20.

Tijela Udruge su:

 1. Skupština Udruge
 2. Predsjednik Udruge
 3. Zamjenik predsjednika
 4. Tajnik Udruge
 5. Zamjenik tajnika Udruge
 6. Upravni odbor

1. Skupština

Članak 21.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.

Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Udruge, te predstavnik pravne osobe članice Udruge kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja.

Članak 22.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine.

Izborna Skupština se održava svakih 5 godina.

Članak 23.

Sjednice Skupštine saziva i vodi predsjednik Udruge.

U slučaju njegove spriječenosti sjednicu Skupštine saziva i vodi zamjenik predsjednika.

Skupština se saziva najmanje 7 dana prije održavanja sjednice pisanim pozivom ili elektroničkom poštom koji se upućuje svim članovima Skupštine.

Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Članak 24.

Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu ili na zahtjev

najmanje jedne polovine članova Skupštine.

U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, sazvati će je predlagatelji.

Postupak sazivanja izvanredne sjednice Skupštine istovjetan je postupku opisanom u prethodnom članku.

Članak 25.

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge koja su ovlaštena sazvati sjednicu Skupštine, sjednicu Skupštine saziva polovina članova Skupštine prema postupku opisanom u prethodnom članku.

Članak 26.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina aktivnih članova Skupštine.

Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih aktivnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Odluka o prestanku djelovanja Udruge donosi se dvotrećinskom većinom ukupnog broja aktivnih članova Skupštine.

Glasanje na sjednicama Skupštine je javno. Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 27.

Skupština Udruge ima sljedeća prava i obveze:

– usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune

– bira i razrješava predsjednika Udruge

– bira i razrješava zamjenika predsjednika

– bira i razrješava likvidatora Udruge

– odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga

– usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu

– usvaja godišnje financijsko izvješće

– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge

– odlučuje o visini članarine

– odlučuje o prigovorima i žalbama članova Udruge

– odlučuje o osnivanju drugih tijela Udruge

2. Predsjednik Udruge

Članak 28.

Predsjednik Udruge ovlašten je za zastupanje Udruge.

Predsjednik Udruge obavlja izvršne i druge poslove određene ovim Statutom.

Članak 29.

Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od pet godina. Ista osoba može više puta biti birana za predsjednika Udruge.

Za svoj rad predsjednik Udruge je odgovoran Skupštini Udruge kojoj podnosi godišnje izvješće o svom radu.

Članak 30.

Predsjedniku Udruge može prestati obnašati dužnost prije isteka vremena na koje je biran:

– na vlastiti zahtjev,

– u slučaju trajne nemogućnosti obavljanja dužnosti

– opozivom

Članak 31.

Postupak za opoziv predsjednika Udruge može se pokrenuti na zahtjev najmanje jedne polovine aktivnih članova Skupštine ako postoji opravdana sumnja da predsjednik djeluje suprotno Zakonu ili Statutu ili svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu Udruge.

O zahtjevu za opoziv predsjednika Udruge raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine Udruge koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta.

Predsjednik Udruge bit će opozvan ako je odluka o opozivu donesena dvotrećinskom većinom aktivnih članova Skupštine.

Članak 32.

U slučaju prestanka obnašanja dužnosti predsjednika Udruge prije isteka vremena na koje je biran provodi se postupak izbora novog predsjednika Udruge za preostali dio mandata na izvanrednoj sjednici Skupštine Udruge.

U slučaju opoziva predsjednika Udruge, na sjednici na kojoj je isti opozvan bira se novi predsjednik Udruge za preostali dio mandata.

Do trenutka izbora novog predsjednika sve predsjedničke dužnosti vrši zamjenik predsjednika Udruge.

Članak 33.

Predsjednik Udruge ima sljedeća prava i obveze:

– odgovara za zakonitost rada Udruge

– vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine (ako Statutom nije drukčije propisano)

– odgovoran je za podnošenje godišnjeg financijskog izvješća Skupštini

– dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga

– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge

– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge.

 3. Zamjenik Predsjednika Udruge 

Članak 34.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Udruge u svim poslovima zamjenjuje ga zamjenik predsjednika Udruge .

Odredbe ovog Statuta o izboru, trajanju mandata i prestanku mandata Predsjednika Udruge na odgovarajući se način primjenjuju na zamjenika predsjednika Udruge.

 4. Tajnik Udruge

Članak 35.

Odredbe ovog Statuta o izboru, trajanju mandata i prestanku mandata predsjednika Udruge na odgovarajući se način primjenjuju na tajnika Udruge i na zamjenika tajnika Udruge.

Tajnik Udruge ima sljedeća prava i obveze:

 • obavlja stručne i tehničke poslove za Udrugu
 • vodi popis članova i arhivu Udruge
 • poduzima mjere za ostvarivanje ciljeva Udruge
 • pomaže predsjedniku i zamjeniku predsjednika u obavljanju dužnosti

U izvršavanju njegovih obaveza pomaže mu zamjenik tajnika Udruge te uživa ista prava kao i tajnik.

 5. Upravni odbor

Članak 36.

Upravni odbor broji 7 (sedam) članova.

Predsjednik Udruge po funkciji je i predsjednik Upravnog odbora, a članovi Upravnog odbora prema funkciji su zamjenik predsjednika, tajnik i zamjenik tajnika Udruge, a tri člana bira Skupština.

Mandat Upravnog odbora traje 5 godina.

Predsjednik i članovi Upravnog odbora mogu biti razrješeni dužnosti i prije isteka mandata ako:

 • su prekršili Zakon
 • postupaju suprotno odlukama Skupštine
 • izgube poslovnu sposobnost
 • podnesu ostavku

Članak 37.

Upravni odbor:

 • priprema nacrte akata Skupštine
 • bira i razrješava tajnika Udruge
 • bira i razrješava zamjenika tajnika Udruge
 • odgovoran je za izvršenje Plana rada i Financijskog plana
 • odlučuje o statusu aktivnog članstva
 • Skupštini podnosi izvješće o radu Udruge i projektima
 • obavlja druge poslove sukladno zakonu i Statutu

Upravni odbor radi na sjednicama koje se održavaju po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.

Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom članova.

Članak 38.

Udruga može osnivati tijela potrebna za ostvarivanje ciljeva udruge u skladu sa Statutom.

Odluku o osnivanju tijela donosi Skupština Udruge na prijedlog Upravnog odbora.

U odluci o osnivanju tijela utvrđuje se sastav tijela, ciljevi osnivanja, prava i obveze tijela i članova tijela te vrijeme na koje se tijelo osniva.

VI. UDRUŽIVANJE UDRUGA I USTROJSTVENI OBLICI UDRUGA

Članak 39.

Udruga se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice udruga i učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije.

Odluku o udruživanju i učlanjivanju donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 40.

Udruga može osnovati podružnice u drugim gradovima na području Republike Hrvatske. Podružnice se osnivaju radi ostvarenja ciljeva te učinkovitijeg djelovanja Udruge. Podružnice nemaju svojstvo pravne osobe. Odluku o osnivanju i ukidanju podružnica donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 41.

Unutarnji ustroj, nadležnost te ostala prava i obveze podružnica uređuju se Pravilnikom o radu podružnica.

Pravilnik o radu podružnica mora biti u skladu sa Statutom, a donosi ga Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

VII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM

Članak 42.

Imovinu Udruge čine novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja Udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i inozemnih izvora, druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, te njezine nepokretne i pokretne stvari, i druga imovinska prava.

Članak 43.

Udruga raspolaže svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.

O raspolaganju imovinom odlučuje Upravni odbor.

VIII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

Članak 44.

Udruga prestaje postojati:

– odlukom Skupštine Udruge o prestanku Udruge,

– odlukom Skupštine Udruge o pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom, podjelom udruge razdvajanjem,

– u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Odluke Skupštine Udruge iz prethodnog stavka donose se dvotrećinskom većinom svih aktivnih članova Udruge.

U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti udruzi ili ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, sukladno odluci Skupštine.

Likvidator Udruge

Članak 45.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz Registra udruga.

Članak 46.

Likvidatora bira i opoziva Skupština Udruge.

 IX. NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Članak 47.

Ako postoji spor između članova Udruge koji otežava ili onemogućava rad Udruge te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi Udruge dužni su pokušati taj spor riješiti mirenjem uz arbitražu predsjednika.

Članak 48.

Članovi Udruge u svim poslovima od interesa i značaja za Udrugu moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Udruge.

U obavljanju djelatnosti Udruge članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Udruge.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 49.

Statut Udruge odnosno izmjene i dopune Statuta donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova aktivnih članova nakon provedene rasprave.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti najmanje jedna polovina aktivnih članova Skupštine. Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pisanom obliku predsjedniku ili zamjeniku predsjednika Udruge koji je prijedlog izmjena i dopuna dužan uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine. Prijedlog izmjena i dopuna statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga.

Članak 50.

Svi članovi Udruge koji su to postali zaključno s danom 18. prosinca. 2015. godine smatraju se aktivnim članovima i uživaju sva prava i obveze aktivnih članova do dok ispunjavaju uvjete za aktivnog člana.

Članak 51.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština.

Tumačenje drugih akata Udruge daje zamjenik predsjednika.

Članak 52.

O svim proceduralno-statutarnim pitanjima koja nisu uređena ovim Statutom jednoglasno odlučuje Upravni odbor.

Članak 53.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Udruge: Luka Krznarić Matarić

 

U Zagrebu 18. prosinac 2015. godine.